Regulamin

REGULAMIN SKLEPU CicaLux

REGULAMIN SKLEPU CICALUX

 I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców-Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 2. Właścicielem sklepu internetowego Cicalux, dostępnego pod adresem Cicalux.pl jest firma Hado Milena Rutkowska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 27/11, 02-030 Warszawa, NIP 542 258 33 57, zwanego dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”.
 3. Sklep internetowy HadoMed.com świadczy usługi polegające na sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet przy wykorzystaniu serwisu cicalux.pl
 4. Korzystanie ze Sklepu HadoMed.com jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego postanowień.
 5. Regulamin sklepu internetowego HadoMed.com stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 6. Głównym przedmiotem działalności Sklepu, na podstawie Regulaminu jest sprzedaż Produktów.
 7. Sposób korzystania z Produktu oraz zasady jego konserwacji określa producent Produktów.
 8. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej Sklepu.

II. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym poniżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 1. Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.
 2. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 4. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. Informacje handlowe– informacje o Produktach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Produktu, na etapie przed dodaniem Produktu do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 6. Klauzule zgody– zgody wyraźne, w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego, udzielane na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego.
 7. Klient – (1) osoba fizyczna pełnoletnia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także (2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna, lub nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa Zamówienie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres: Hado Milena Rutkowska, ul. Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa oraz jako skan na e-mail: office@hadomed.com.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży w ramach Sklepu HadoMed.com, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Moje Konto– (dalej również „Konto”) podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony www, Klient ma możliwość w szczególności składania Zamówień i zapoznania się z przygotowanymi ofertami. Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta pozwalającymi na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.
 11. Newsletter– Usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji, w szczególności o Produktach, Sklepie internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.
 12. Oferta– treść oznaczona jako podsumowanie Zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu Produktu do Koszyka.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego dokonujący czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego HadoMed.com określający prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klientów związane z korzystaniem z Usług oraz z zawieraniem Umów Sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Reklamacja– tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Produktu.
 18. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 19. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym HadoMed.com. Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z HADO Milena Rutkowska umów sprzedaży Produktów znajdujących się w Ofercie na podstawie złożonych przez Klienta Zamówień.
 20. Sprzedawca – sklep HadoMed.com, którego właścicielem jest firma Hado Milena Rutkowska ul. Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa, NIP: 542-258-33-57.
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze Stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.
 22. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 23. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez Klienta Produktów do Koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez Klienta Zamówieniach w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą poczty elektronicznej lub koszyka zamówień, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj, liczbę Produktów, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 III. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres korespondencyjny Sprzedawcy: ul. Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: office@hadomed.com.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 578-096-569.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie od pon. do pt. w godzinach 9-17.

 IV. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączona obsługa plików „cookies”;
 2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Klientów:
  1. Konto;
  2. Umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
  3. Umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  4. Umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego
  5. Newsletter.

 

 V. Zagadnienia ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta na stronie Sklepu. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt VI Regulaminu albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez konieczności zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają odpowiedni do danego produktu podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Jeżeli charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki sposób cena produktu będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, ostateczna cena będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Produktów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  3. zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 8. Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Produkty były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 9. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Każdy użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@hadomed.com lub też pisemnie na adres: Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa.

 VI. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie Sklepu internetowego.
 2. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie Konta użytkownika. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.
 3. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności.
 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. W każdej chwili Klient ma możliwość, bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat zrezygnować z posiadania Konta poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres office@hadomed.com lub w formie pisemnej na adres: Hado Milena Rutkowska, ul. Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru Produktu do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony HadoMed.com w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności, jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru Produktu przez kuriera, w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

 

VII. Ceny Produktów. Zastrzeżenie własności Produktów.

 1. Ceny Produktów podawane są na stronie internetowej Sklepu. Cenami obowiązującymi Produktów są ceny wskazane na stronie Sklepu w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Ceny Produktów wskazane na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT w wysokości określonej przepisami prawa.
 3. Sprzedany Produkt pozostaje własnością Hado Milena Rutkowska z siedzibą w Warszawie do chwili pełnej zapłaty Ceny sprzedaży tego Produktu.

 

VIII. Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
  2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
  3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem informacji w pkt IX,
  6. czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 IX. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. skorzystanie z płatności elektronicznych,
  2. płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, Master Card Electronic, Maestro.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska,
  2. paczkomaty InPost.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie Sklepu.

 X. Wykonanie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt VIII niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie i w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy całego Zamówienia jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku płatności elektroniczne albo płatności kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Dostawa Produktu odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 8. W momencie odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera Produktu wskazanego w zamówieniu lub opakowanie transportowe jest uszkodzone, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody. O sytuacji tej należy również niezwłocznie poinformować sklep internetowy HadoMed.com wysyłając e-mail na adres office@hadomed.com. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia Produktu. Po doręczeniu przesyłki wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki przechodzą na Klienta. Po doręczeniu przesyłki firmie kurierskiej wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem lub utratą przesyłki można reklamować wyłącznie w firmie kurierskiej.
 9. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru Produktu w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia Produktu, termin dostarczenia Produktu uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji złożonego zamówienia, Klient jest o tym informowany niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych wiadomością e-mail. W takiej sytuacji sklep internetowy HadoMed.com zwolniony jest z obowiązku realizacji Zamówienia.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,
  2. podejrzenia, że zawarte w formularzu zamówienia informacje są nieprawdziwe,
  3. braku możliwości kontaktu z Klientem,
  4. niedostępności zamówionego przez Klienta Produktu,
  5. innych usprawiedliwionych okoliczności lub zdarzeń, których nie można było przewidzieć w przeszłości.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji złożonego Zamówienia z przyczyn od niego niezależnych.
 13. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 14. W przypadku, kiedy zamówione Produkty zostaną wysłane do Klienta za pobraniem, a Klient odmawia przyjęcia zamówionych Produktów, nie jest on (Klient) zwolniony z pokrycia kosztów wysyłki zamówionych Produktów.
 15. W przypadku otrzymania przez Sklep internetowy Cicalux.pl zwrotu nieodebranej w terminie przez Klienta przesyłki z opłaconym już Zamówieniem, kosztami przesyłki zwrotnej do sklepu internetowego Cicalux.pl oraz ponownej przesyłki do Klienta, zostaje obciążony Klient.
 16. W przypadku wysyłki zagranicznej koszty wysyłki są ustalane indywidualnie w zależności od kraju docelowego oraz wielkości paczki. Po złożeniu Zamówienia Klient zostanie powiadomiony o kosztach transportu.

 

XI. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Podawania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta.
 2. Niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta.
 3. Korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu internetowego.
 4. Korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 5. Korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy.
 6. Terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości.
 7. Niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
 8. Niepodejmowania działań takich jak: (1) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych), w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich lub pornograficznych, (2) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu internetowego i realizowania płatności, (3) modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego Cen lub opisów Produktów. (4) korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem, (5) udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

 

 XII. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, a więc objęcia Produktu w posiadanie lub objęcia Produktu w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami, termin 14-dniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta ostatniego Produktu lub partii, a gdy Umowa Sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w pkt III Regulaminu. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi na podany adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa ta jest uważana za niezawartą.
  2. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi jeżeli jest w stanie niezmienionym, z wszystkuimi restrykacjami wynikającymi z ograniczen nakładanych przez prawo farmaceutyczne lub inne, odnośne przepisy ustawowe lub wykonawcze.
  3. Z zastrzeżeniem lit. b, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Dodatkowo jeśli Klient zwraca Produkt, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki zwrotne.
  4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędnie wpisany numer rachunku bankowego przez Klienta podczas wykonywania zwrotu za pośrednictwem formularza w formie papierowej lub poprzez swoje Konto Klienta na stronie Sklepu.
  6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem oraz po stwierdzeniu, iż produkt wrócił do Sprzedawcy w stanie nie wskazującym na jego używanie.
  7. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  8. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
  10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania). Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej mu wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, zwłaszcza kursów walut, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  8. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

XIII. Reklamacje i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Sprzedawcy, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@hadomed.com lub w formie pisemnej na adres: Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji);
  2. datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu;
  3. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 10. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Produktu. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 11. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 12. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt na adres: Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 13. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
 14. Klient powinien odebrać reklamowany Produkt, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Produkt ten, nie zostanie odebrany, Sprzedawca wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.
 15. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku Produktu nieużywanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie zapakowanego, jeżeli Produkt występował w opakowaniu.
 16. Jeżeli okaże się, iż zwracany Produkt nosi ślady użytkowania, to zwrot nie zostanie przyjęty i Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt.
 17. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłoczne zgłosić pracownikowi firmy kurierskiej oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep internetowy HadoMed.com
 18. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę, protokołu reklamacji, który jest podstawą do uruchomienia procedury reklamacyjnej – procedurę tę w imieniu Kupującego przeprowadzi Sprzedawca. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, Produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego Produktu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne Produkty. Druk protokołu szkody powinien posiadać kurier. Brak protokołu szkody może spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania, a tym samym brak ewentualnej wypłaty odszkodowania.

 

XIV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK.
 5. Konsument może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 XV. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach, promocjach oraz w celu przesyłania Newslettera.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym realizacji złożonego Zamówienia.
 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 6. Zgodnie z RODO Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej w Sklepie internetowym.
 8. Z chwilą rejestracji na stronie www.HadoMed.com oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:
  1. w formie elektronicznej, na adres: office@hadomed.com.
  2. w formie pisemnej, na adres: Grójecka 27/11, 02-030 Warszawa.
 9. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

XVI. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Klientom nie będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość jak Konsumentom lub Przedsiębiorcą-Konsumentom zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 4. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami-Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 8. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym szkody następcze, pośrednie, utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich z winy umyślnej.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 XVII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz dla Klientów posiadających Konto jako obowiązek jego akceptacji przy logowaniu się do Konta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w Sklepie internetowym (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 4. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 6. Informacje znajdujące się na stronach naszego sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa Sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy Sprzedaży wskazanej w pkt VIII Regulaminu.
 7. Zespół naszego sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na aukcjach Produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości Produktu, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji Produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne Produktów) prezentowane na stronach Sklepu w dniu złożenia przez Konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Nie dotyczy Przedsiębiorców oraz produktów robionych lub sprowadzanych na zamówienie.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży w sytuacjach wyjątkowych, na które sklep internetowy HadoMed.com nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku realizacja Zamówienia zostaje przedłużona o czas trwania w/w sytuacji.
 9. Różnice w wyglądzie Produktów sprzedawanych na stronach Sklepu wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor, proporcje itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Produktu.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków oraz zmian Cen. Zmiany te będą ważne od chwili umieszczenia ich na Stronie.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.
 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawie o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie www.